Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mats Blom Hoveniers

Maikel Ruiter
Koorndijk 14
1747GD Tuitjenhorn
06-27545301
info@matsblomhovenier.nl
KVK Alkmaar: 69143110 (M.T. Blom)

Algemene bepalingen

Artikel 1. Opdrachtgever Mats Blom: leveringen en betalingen.
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven: onder Mats Blom h.o.d.n. Mats Blom Hoveniers zaak drijvende te Tuitjenhorn aan de Koorndijk 14 1747GD 2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar Mats Blom Hoveniers is gevestigd. 3. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

Artikel 2. Offertes.
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. Bij samen gestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de door het geheel opgegeven prijs. 3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht. 4. Een opdracht bindt Mats Blom Hoveniers eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen 5. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van Mats Blom Hoveniers ontheffen laatstgenoemde van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht.
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namen de opdrachtgever aangebracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot  berekening van een lager bedrag dan is overeengekomen. 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangende wijzingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Mats Blom Hoveniers ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor de rekening van opdrachtgever. 3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Mats Blom Hoveniers, buiten zijn verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 4. Eigendommen van opdrachtgever.
1.omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken doe hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd moet Mats Blom Hoveniers de zelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande aan zijn eigen zaken aanwendt. 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 5. Verzending van de goederen en het vervoersrisico.
1. Tenzij anders overeengekomen zorgt Mats Blom Hoveniers voor verzending en levering van de goederen. 2. Het aannemen der goederen door de opdrachtgever, geldt als bewijs dat de goederen in goede staat zijn afgeleverd. Wanneer de goederen door of vanwege Mats Blom Hoveniers zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan het geleverde bemerkt, dan dient hij Mats Blom Hoveniers hiervan terstond, in ieder geval binnen 24 uur na de levering, telefonisch op de hoogte te stellen. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Mats Blom Hoveniers geen reclames omtrent beschadigen meer aanvaard. 3. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor rekening van Mats Blom Hoveniers, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.

Artikel 6. Betaling.
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum. 2. Mats Blom Hoveniers is gerechtigd om voor de levering van de goederen voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking c.q. uitlevering van de bestelde goederen te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever kan worden verstrekt 3. Wanneer Mats Blom Hoveniers goederen voor de opdrachtgever dient op te slaan, die hij op afroep moet leveren, dan behoudt hij zich het recht van minimaal 30% van de koopsom als vooruit betaling te berekenen. Betaling van deze voorschotnota dient te geschieden zoals onder punt 1 van dit artikel omschreven.4. indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze door de opdrachtgever ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of een gedeelte daarvan) 1,5% over het openstaande bedrag. Deze rente is verschuldigd zonder dat Mats Blom Hoveniers hiervan rentenota’s hoeft te zenden of de opdrachtgever in gebreke dient te stellen. 5. Bij levering van de goederen in gedeelte is Mats Blom Hoveniers gerechtigd na elke gedane levering de factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen na de factuurdatum dient te worden betaald. 6. Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand. 7. Reclames over het geleverde geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten. 8. De opdrachtgever is enkel en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke en Mats Blom Hoveniers heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht zijn vordering ter hand te stellen van zijn raadsman. (advocaat, deurwaarder, incassobureau etc.) Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakte, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden minimaal 15% van het factuurbedrag gefixeerd en zullen tenminste €75,00 bedragen.

Artikel 7. Retentierecht.
Wanneer Mats Blom Hoveniers goederen van de opdrachtgever, onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Mats Blom Hoveniers heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van die opdrachtgever, heeft plaatsgevonden onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8. Vertraging door de opdrachtgever.
Indien de voortgang of de levering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan door Mats Blom Hoveniers over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een nota worden gezonden aan de opdrachtgever, welke nota dan door de opdrachtgever dient te worden betaald zoals omschreven in artikel 6.

Artikel 9. Overschrijding leveringstermijn.
De door Mats Blom Hoveniers met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 10. Annuleringen.
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleert is hij gehouden tot betaling aan Mats Blom Hoveniers van een schade vergoeding van tenminste 30% van het bedrag van de overeenkomst. Dit percentage wordt door Mats Blom Hoveniers verhoogd wanneer hij kan bewijzen dat zijn daadwerkelijk geleden schade groter is dan 30%.

Artikel 11. Afname.
1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming resp. het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen. 2. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk worden opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht de opslagkosten zoals Mats Blom Hoveniers die dan in rekening brengt, te voldoen. Zo zal onder opslag tevens de kosten van verzorging, alles in de ruimste zin van het woord, van de producten worden verstaan.3. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat daarbij een bepaalde tijd is afgesproken, het in totaal bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Mats Blom Hoveniers – te zijner keuze – het recht om of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald bij ?Annuleringen? in artikel 10.

Artikel 12. Reclames
1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 24 uur na ontvangst der goederen. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 24 uur behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. 2. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Mats Blom Hoveniers kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft ge- en/of verwerkt, resp. heeft doen laten be- of verwerken, dan wel heeft doorverkocht aan derden. 3. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie. 4. Mats Blom Hoveniers heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk te leveren. 5. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd. 6. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde goederen sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen. 7. Verkleuringen van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.

Artikel 13 Afwijkingen.
1. Materieel Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, sanitage, dikte enz, geven geen rede tot afkeuring. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. 2. Andere grondstoffen Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Mats Blom Hoveniers geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14. Overmacht.
1. Storingen in het bedrijf van Mats Blom Hoveniers ten gevolge van overmacht ( als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie, beperking of stopzetting van leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, stakingen, uitsluitingen, optredens van werkliedenorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten ten gevolge waarvan de normale bedrijfsgang wordt verstoord en waardoor de uitvoering van een order wordt vertraagd dan redelijkerwijs onmogelijk wordt) ontheffen Mats Blom Hoveniers van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak op kosten, schaden of interesses kan doen gelden. 2. In geval van overmacht zal Mats Blom Hoveniers daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullen de opdracht het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Mats Blom Hoveniers van deze mededeling, de versterkte opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Mats Blom Hoveniers af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Artikel 15. Prijswijzingen.
Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabricaten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzingen der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding ener order, is Mats Blom Hoveniers gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Artikel 16. Garanties.
Op alle door Mats Blom Hoveniers geleverde goederen verstrekt Mats Blom Hoveniers dezelfde garantie die hij dienaangaande zelf verkrijgt van zijn leverancier(s). De garantie op planten is beperkt tot 1 groeiseizoen en geldt alleen wanneer zowel de levering als wel het planten door Mats Blom Hoveniers is geschied en genoemde planten middels een contractueel vastgelegd tuinonderhoud in onderhoud zijn bij Mats Blom Hoveniers. Indien geen sprake is van contractueel vastgelegd tuinonderhoud beperkt de garantie zich tot 1 maand, waarbij de opdrachtgever gehouden is gebruikelijke zorg te dragen voor geleverde planten. Overmacht doet alle garantie vervallen.

Artikel 17. Ontwerpen en tekenwerk.
1. Wanneer Mats Blom Hoveniers verzoek krijgt tot het ontwerpen en/of tekenen van een tuin etc., zijn de teken- en ontwerpkosten voor de rekening van de opdrachtgever. De ontwerp en tekenopdracht wordt extern uitbesteed aan een erkend tuinarchitect.

Artikel 18. Draagwijdte leveringsvoorwaarden.
1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en er genoegen mede te nemen, indien deze hem althans tevoren waren medegedeeld of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen 2. Wanneer in een vestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd met deze leveringsvoorwaarden, kunnen deze afwijkende bepalingen niet worden erkend tenzij door Mats Blom Hoveniers schriftelijk zijn erkend. 3. Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud.
Alle door Mats Blom Hoveniers verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Mats Blom Hoveniers tot algehele betaling van deze producten heeft plaatsgevonden. Zulks geldt ook wanneer de geleverde producten zijn be- en/of verwerkt. Het eigendomsvoorbehoud gaat dan op de producten die na verwerking zijn ontstaan, over. Wanneer op deze producten beslag wordt gelegd, heeft de opdrachtgever de verplichting de uitgevoerde ambtenaar van het Mats Blom Hoveniers eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen.

Artikel 20. Geschillen.
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 21. Kredietbeperking.
Alle Nota’s van Mats Blom Hoveniers worden verhoogd met 2% kredietbeperking. Deze kredietbeperking mag in mindering worden gebracht wanner de opdracht de ontvangen nota binnen veertien dagen na ontvangst betaald.